عمومیکسب و کار دنیای 77

فهرست بها راهداری 1401 [دانلود رایگان]

فهرست بهای راهداری 1401، در اسفند ماه سال 1400 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه گردید.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید فهرست بها راهداری را به رایگان دانلود نمایید.

دانلود رایگان فهرست بهای راهداری 1401

همچنین برای دانلود رایگان تمامی فهرست بهای 1401 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://sakhtemoon24.com/price_list_1401/

فهرست بها راهداری 1401 [دانلود رایگان]

دستورالعمل کاربرد فهرست بهای راه و باند 1401

١. فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیفها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پای کار

پیوست ۲) شرح اقلام هزینه های بالاسری

پیوست ۳) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۴) کارهای جدید

پیوست ۵) ضریب منطقه ای

1-1. این فهرست بها برای تعیین برآورد کارهای مربوط به امور تعمیر و نگهداری راه ها و عملیات راهداری تنظیم شده است. استفاده از آن در تعیین برآورد بهسازی راه ها (به جز بهسازی نوع ۱ مطابق با تعریف نشریه ۴۱۲ امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) مجاز نیست.

تبصره: در انواع دیگر بهسازی راه و روکش های آسفالتی (بیندر و توپکا) با مبلغ برآورد کار تا ۴۰ برابر نصاب معاملات متوسط نیز امکان استفاده از این فهرست بها مجاز است.

۲-۱. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

۲. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر کار

۱-۲.شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته راهداری، را زیر پوشش قرار دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبيق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.

۲-۲. در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروهها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول شماره فصل، دو رقم بعدی شماره گروه یا زیر فصل، و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است. فصل بیست و هفتم (کارهای دستمزدی)، برای کارهایی پیش بینی شده است که مصالح آنها توسط کارفرما تأمین می شود. هنگام تهیه برآورد، ردیف کارهای دستمزدی مورد نظر (ستاره دار)، به صورت دستمزد اجرای کار مطابق بند ۲-۱ تهیه و در فصل یاد شده درج می شود.

۳-۲. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیفهایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.

۴-۲. بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۲-۱، تعیین می شوند و این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

۵-۲. شرح و بهای واحد ردیف های غیر پایه موضوع بند ۲-۱ (اقلام ستاره دار)، و بهای واحد ردیف های غیر پایه موضوع بند ۲-۴، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۶-۲. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیر پایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار ) ملاک عمل قرار گیرد.

در کارهایی که از طریق مناقصه محدود با ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود. کارهایی که برای برآورد آنها، در این فهرست بها ردیف پیش بینی نشده باشد ولیکن دستگاه برآورد کننده از ردیف های سایر فهارس بهای پایه ابلاغی سازمان (همراه با بهای واحد و سایر شرایط و الزامات مربوط به آن در تنظیم دفترچه فهرست بها و مقادیر کار استفاده کند و ردیف های مربوطه را عینا به صورت اقلام ستاره دار به انتهای فصل مرتبط اضافه نماید مشمول محدودیت مندرج در این بند نمی شود. ۷-۲.هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن، هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲- ۸، اعمال می شود.

فهرست بها راهداری 1401 [دانلود رایگان]

1-۷-۲ . ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۳۰، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند، برابر ۱/۲۰ می باشد. ضریب بالاسری طرح های غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۴۱، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند، برابر ۱/۳۰ می باشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است. ضریب بالاسری برای ردیف های فصل های تهیه تابلوها و پایه های آنها (گروه ۰۹ فصل یازدهم و گروه ۱۰ فصل هجدهم) و برای ردیف های غیر پایه (اقلام ستاره دار) و اقلام فاکتوری که مربوط به خرید تجهیزات باشد در هر دو حالت طرح های عمرانی یا غیر عمرانی برابر ۱/۱۴ می باشد.

۲-۷-۲. ضریب منطقه ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار. تبصره ) برای نگهداری جاری راهها (ردیف شماره ۲۴۰۶۰۱ و سایر ردیفهای مربوطه) ضریب منطقه ای اعمال نمی شود.

۳-۷-۲. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ۳.

8-2. برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیفهای این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست، تهیه می شود. در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است.

از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار موردنظر، به دست می آید. ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ها ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوستهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار، نامیده می شود.

تبصره) در موارد ضروری، استفاده کامل از دفترچه فهرست بهای پایه، برای تهیه فهرست بها و مقادیر (برآورد هزینه اجرای کار)، با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف های مربوط در دفترچه، و تهيه برآورد به روش بند ۲-۸، بلامانع است.

٣. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخشهای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها تهیه می شود.

۴. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند.

۵. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله های حمل ضميه فصل حمل و نقل را در زمان بر آورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل بر اساس فاصله های مندرج در این جدول باید باشد

۶. کارفرما می تواند با درج مبلغ در ردیف های پیش بینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست ۳ (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایش های زمان اجرا از جمله آزمایش های مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت را به پیمانکار واگذار کند.

با واگذاری انجام آزمایش های یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل ۲۵ درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند. برای انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت های مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخه ای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگه های آزمایشگاهی و گزارش های طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.

فهرست بها راهداری 1401 [دانلود رایگان]

۷. در واگذاری نگهداری جاری راهها، ردیف شماره ۲۴۰۶۰۱ و حسب مورد ردیف شماره ۲۴۰۶۰۲ یا ۲۴۰۶۰۳ و سایر ردیفهایی که عبارت نگهداری جاری راه” در شرح ردیف آنها تصریح شده باشد مبنای تنظیم دفترچه فهرست بها و مقادیر کار قرار می گیرد و استفاده از دیگر ردیفهای فهرست بها مجاز نیست. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با پیوست شماره ۳ و در صورت پیش بینی در برآورد، قابل پرداخت است. مصالح مورد نیاز برای انجام نگهداری جاری راه (ردیفهای ۱۲۱۰۰۱ و ۱۴۱۶۰۱ و ۱۵۲۱۰۱) باید به تفکیک نوع، مقدار و بهای هریک در دفترچه مشخصات فنی خصوصی پیمان لحاظ شود.

۸.برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست بها سال ۱۴۰۰، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

دکمه بازگشت به بالا