استانی

منابع آبی لرستان بسیار نگران کننده و وخیم است

منابع آبی لرستان بسیار نگران کننده و وخیم است

به گزارش اخبار آنلاین لرستان ، داریوش حسن نژاد ، مدیر اجرایی آژانس در جلسه ای با معاون حفاظت و بهره برداری وزیر ، مدیر حفاظت آب منطقه ای و مدیر منابع آب در شهر سلسله حضور داشت. رئیس دادگستری ، دادستان انقلاب و فرمانده پلیس سلسه. آب استان در وضعیت بسیار بدی قرار دارد ، وی گفت:

چندین رودخانه در استان خشک شده و زهکشی مازاد ذخایر آبهای زیرزمینی از ظرفیت تغذیه منابع آب زیرزمینی فراتر رفته است که پیش بینی می شود و ادامه بحران خشکسالی خسارات جبران ناپذیری به آب استان وارد می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: برای رهایی از وضعیت موجود ، کنترل و کنترل کم آبی ، جریان آب و سطح زمین ، انسداد چاه های غیرمجاز ، نظارت و مدیریت به موقع برنامه های حفاری چاه های علمی ، بهینه سازی آبیاری کشاورزی ، مصرف آب.اجرای سیستمهای آبیاری مدرن ، توسعه سیاستهای کشاورزی و سازگاری با آب و هوای منطقه ، توسعه و استفاده از ظرفیت کشاورزی دیم برای سازگاری با کمبود آب ، ممنوعیت محصولات آبیاری و راههای دیگر کاهش فشار آب در لرستان.

در پایان این جلسه سید احمد موسوی مدیر آب منطقه ای لرستان به یاد رئیس دادگستری ، یونس آزادپور دادستان عمومی انقلاب و اصغر عیسی فرمانده پلیس سلسل تحویل داد. وی از تصویب شورای عالی آب برای برخورد قاطع با نقض منابع آب زیرزمینی و انسداد چاه های غیرمجاز در راستای طرح بازیابی و متعادل سازی قدردانی کرد.

48

دکمه بازگشت به بالا