عمومی

ظهور و افول ستارگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دنیای 77 ،

امیررضا نوری پارتو – منتقد فیلم در برنامه شهر فرنگ: این ستاره یک بازیگر ماهر و کاریزماتیک است که می تواند فیلم را بفروشد و فیلم را جذاب کند.

ظهور و سقوط ستاره ها
وی افزود: “سینمای ستاره ذاتی است ؛ و حذف ستاره از دریا امکان پذیر نیست.
نوری پارتو گفت: “این ستاره در ایمان نقش ویژه ای دارد و از ابتدا وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه نیاز به سینما ذاتی ستارگان است ، افزود: در یک زمان ایجاد ستارگان در سینما محدود بود اما دوباره آنها در همان فضای بسته قرار داشتند.
نوری پارتو می گوید: “ستاره ها در فیلم هایی ظاهر شده اند که بیشتر از فیلم فروخته اند.”
وی افزود: عدم وجود آسیب پذیری های مکانی و وضعیت و شرایط کشور منجر به خطاهای ستاره ای شده است و باید این موضوعات مورد نظارت قرار گیرد تا مؤلفه ستاره ای ادامه یابد.
ظهور و سقوط ستاره ها
ماجیا مووانی – منتقد فیلم: ستارگان بازیگران خوبی هستند اما لزوما دلیل اصلی فروش فیلم های بیشتر نیستند.
وی افزود: سینما در یکی دو دهه اخیر از هنر فاصله گرفته است.
ماجیا مووانی گفت: “در سینمای ایران ستاره های خوبی وجود دارد ، اما آنها در دهه شصت متوقف شدند ، اما ستاره ها هنوز آنجا بودند.”
وی افزود: در گذشته سینما یک صنعت بود و ستارگان صنعت به این نیاز بیشتری دارند.

مووانی گفت: “سینما از دهه 1930 دوباره وارد صنعت شده است.”
وی با انتقاد از سیستم تولید فیلم ایرانی ، گفت: ضمانت فروش با حضور ستاره اثبات نشده است ، اما برخی فیلم ها فروش بیشتری داشته اند اما اثبات نشده است زیرا چرخه اقتصادی سینما آسیب دیده است.

دکمه بازگشت به بالا