استانی

سیستم مدیریت ایمنی تعیین کننده اهداف و برنامه ها و ارزیابی عملکرد افراد است

به گزارش خبرگزاری دنیای 77 استان سمنان ، سید محمد موسوی زاده گفت: سیستم مدیریت امنیت باید وارد ساختار سازمان شود و ضمن انجام وظایف خود بخشی از فرهنگ کارکنان باشد.

وی گفت: “برای کمک به بهبود ایمنی در سطح شرکت ، باید بگوییم” همیشه خطرات و حوادث وجود دارد “،” ما همیشه نمی توانیم ایمن باشیم “،” بسته به سطح خطر ایمنی در محل کار ، همه خطرات می توان کاهش داد

موسویجه یادآور شد: رفتار ایمنی در شرکت باید به گونه ای متبلور شود که ملکه ذهن انسان شود و به نوعی ایجاد آن را کنترل کند و هر یک از کارکنان به طور خودجوش مسائل امنیتی را زیر نظر بگیرند.

وی با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ ایمنی به عنوان داستان یک راننده ماهر ، گفت: نقش الگو در تغییر رفتار و فرهنگ ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظم و ایمنی کار باید همواره مورد توجه همه مدیران باشد. “

، افسران امنیتی و همکاران ، به ویژه قوه مجریه.

همچنین درباره موضوعاتی از جمله این جلسه ؛ تعداد بازرسی های امنیتی ، شناسایی و حذف مراکز خطر ، نحوه انجام ارزیابی ایمنی ، کنترل و نظارت بر پیمانکاران و کنترل محرمانه بودن شبکه توزیع برق مورد بحث قرار گرفته است.

48

دکمه بازگشت به بالا