حوادث و رویداد

خراسان شمالی با زلزله ۵.۵ لرزید/امتداد زلزله پرندک در تهران

مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ سونامی وجود ندارد هشدار صادر شد. مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

به گزارش دنیای 77 ، صبح 2 مه در استان خراسان شمالی “شماره” 5. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. این زمین لرزه در نزدیکی گسل کاراف به طول 35 کیلومتر رخ داد و محققان گفتند که این گسل می تواند زمین لرزه ای به بزرگی 5.5 ریشتر در منطقه ایجاد کند.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.0 ریشتر بندر کنگان در استان بوشهر و شوگان در استان خراسان شمالی را لرزاند.

همچنین ، در تاریخ 20 مه ، زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر در عمق 9 کیلومتری پرندک استان مرکزی احساس شد و کانون آن در 19 کیلومتری پرندک در استان مرکزی ، 20 کیلومتری رباط کریم و 23 کیلومتری وحیدیه در استان تهران بود.

خراسان شمالی با زلزله ۵.۵ لرزید/امتداد زلزله پرندک در تهران

به گفته دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش زلزله در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، گسل “ربات کریم” در تاریخ 20 مارس در حوالی کانون پرندک در استان مرکزی گسترش یافته و ممکن است توسط 3.4 ایجاد شده باشد زلزله پرندک. مرکز زمین لرزه 4.3 پرندک در استان مرکزی بر روی نقشه معیوب ایران در شکل 7-1 مشاهده شده است و خطای احتمالی زمین لرزه بر این اساس تخمین زده شده است.

جزئیات زلزله هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه ، 15 مه

رامیان در بندر ژنو استان بوشهر ، زمین لرزه های 2.9 ، 2.2 و 2.6 در استان گلستان ، مسجد سلیمان در استان خوزستان ، زمین لرزه 2.6 ، میامی ، استان سمنان ، زمین لرزه 2.8 ، گتبند ، استان خوزستان 2.6 ، چوگامیش استان خوزستان 2.6 ریشتر ، غرب زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در استان آذربایجان.

مرکز زمین لرزه در یک کیلومتری مرکز زمین لرزه در استان خوزستان گزارش شده است که بزرگی آن 17.2 ریشتر است.

مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین با بزرگای 7.7 ریشتر اعلام شده است.مرکز زمین لرزه در 15 کیلومتری سرآبادآباد ، 1 کیلومتری شوش در استان کردستان و 2 کیلومتری استان کرمانشاه گزارش شده است.

یکشنبه ، 16 مه

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر استان کهگیلویه و بویراحمد و زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر بندر ژنو در استان بوشهر را لرزاند.

مرکز زمین لرزه در درام ، استان فارس ، در عمق 16 کیلومتری زمین ، با بزرگی 3.7 ریشتر و مرکز زمین لرزه در درام ، استان بوشهر ، 22 کیلومتری ، ریج و 42 کیلومتری روز شنبه گزارش شده است.

بندر کنگان در استان بوشهر زمین لرزه ای به بزرگی 4.5 ریشتر در عمق 20 کیلومتری زمین را تجربه کرد و مرکز آن در فاصله 7 کیلومتری بندر کنگان در استان ، 12 کیلومتری بانک و 19 کیلومتری جام یافت شد.

دوشنبه هفدهم ماه مه

مرکز زمین لرزه در عمق 16 کیلومتری زمین ، با بزرگی 5.5 ریشتر و مرکز زمین لرزه در 15 کیلومتری سانگشت ، 22 کیلومتری شوغان و 34 کیلومتری غازی گزارش شده است. چهار زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری 2.9 ، 5.4 ، 3.6 در عمق 8 کیلومتری ، 4.2 در عمق 10 کیلومتری ، 3.7 در عمق 10 کیلومتری ، 3.1 در عمق هفت کیلومتری ، دو زمین لرزه 2. 5 ، دو زمین لرزه 2.6 ، 2.7 ، زمین لرزه های دیگر در منطقه.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر منطقه جاجار در استان خراسان شمالی ، شوگان در استان خراسان شمالی ، 2.9 و 2.2 در نجف در استان کرمان را لرزاند. زمین لرزه های بزرگ و یک و نیم درصد زلزله در استان کارمان.

این زمین لرزه به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 5 کیلومتری زمین لرزه در 12 کیلومتری چورجک ، 20 کیلومتری استان زنجان و 14 کیلومتری ماسوله در استان گیلان داشته است.

شوگان در استان خراسان شمالی پس از زمین لرزه ای به بزرگی 6.3 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین لرزه دیگری با عمق 6 کیلومتری را تجربه کرد و مرکز آن 23 کیلومتری شوغان ، 22 کیلومتری سانخاست و 227 کیلومتری گازی بود. از این استان دو زمین لرزه به بزرگی 3.4 ریشتر با عمق 9 کیلومتر در سایر مناطق منطقه گزارش شده است.

عمق 3.5 کیلومتری بندر ژنو در استان بوشهر. مرکز زمین لرزه در 20 کیلومتری بندر ژنو ، 30 کیلومتری بندر ریگ و 31 کیلومتری امام حسن در استان گزارش شده است. زلزله 2.6 نیز رویداد دیگری در منطقه است.

ربات غربیل در استان خراسان شمالی در عمق هفت کیلومتری شتاب دارد. مرکز زمین لرزه در 266 کیلومتری رباط غربیل ، 26 کیلومتری سانخاست و 31 کیلومتری شوگان گزارش شده است.

سه شنبه 18 مه

دهرام در استان فارس ، اسلام آباد غرب استان کارامانشاه ، زلزله 2.7 ریشتری ، داورجان ، استان رجوی خراسان ، 2. زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در حسن آباد استان اصفهان ، زلزله 2.6 ریشتری ، رباط غربیل در استان خراسان شمالی ، زمین لرزه ای 2.6 ریشتری و زلزله 2.7 ریشتری در استان سنخشت خراسان شمالی ثبت شده است.

مرکز زمین لرزه در عمق 11 کیلومتری شوگان در استان خراسان شمالی با مرکز زمین لرزه 1 کیلومتری شوغان ، 19 کیلومتری سنخست و 28 کیلومتری گازی استان گزارش شده است.

بنا به درخواست استان خراسان شمالی ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 و 2.5 ریشتر به دنبال داشت.

چهارشنبه نوزدهم ماه مه

استان خراسان شمالی زمین لرزه ها را در عمق 3.8 ، 9 کیلومتری ، 3.69 کیلومتری ، 2.6 با عمق 11 کیلومتری زمین احساس کرد.

زلزله 2.7 ریشتری در استان هرمزگان ، زمین لرزه 2.6 ریشتری استان هرمزگان ، زمین لرزه ای 2 ریشتری در استان کردستان. زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر منطقه یونسی در استان خراسان رضوی را لرزاند.

قاضی استان خراسان شمالی در عمق 10 کیلومتری 3.5. مرکز زمین لرزه در 19 کیلومتری گازی ، 19 کیلومتری شوگان و 30 کیلومتری ربات غربیل استان گزارش شده است.

پنجشنبه ، 20 مه

مرکز زمین لرزه در 19 کیلومتری پرندک در استان مرکزی در عمق 9 کیلومتری زمین و مرکز آن در 19 کیلومتری پرندک در استان مرکزی ، 20 کیلومتری رباط کریم و 23 کیلومتری وحیدیه در استان تهران گزارش شده است. زلزله 2.9 نیز رویداد دیگری در این منطقه است.

سالنده در استان خوزستان ، II. زلزله بزرگ ، بندر ژنو ، استان بوشهر ، II. زلزله بزرگ ، شوگان در استان خراسان شمالی ، II. زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر و 2 زلزله در استان خراسان شمالی. زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر.

مرکز زمین لرزه در سنگان در استان رجوی خراسان در تاریخ 20 مه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در 44 کیلومتری سنگان ، 50 کیلومتری در نستیفان در استان خراسان رجوی و 55 کیلومتری در حاجی آباد در استان خراسان جنوبی بوده است. .

استان بوشهر در عمق 18 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.7 ریشتر احساس کرد و مرکز آن 20 کیلومتری ریج ، 20 کیلومتری جم و 2 کیلومتری بندر کنگان بود.

جمعه بیستم اردیبهشت

درخواست زلزله 2.5.5 شمالی در استان خراسان شمالی ثبت شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا