عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط، اروپا در تنگنا قرار دارد، افشای این موضوع بیانگر آگاهی نژادپرستانه غرب نسبت به شرق و بقیه جهان است. اگر این حرف از دهان شرقی ها بیرون می آمد چه هیاهویی در رسانه ها به پا می شد. او با این استعاره می خواهد این تفکر را در صحنه اجتماعی گسترش دهد.

شاید این یک فرافکنی است و می خواهد بگوید که اگر دنیا تغییر می کند، از جمله قطع گاز در روسیه و اروپا، به خاطر حمله جنگل به باغ است و از قبل تقصیر آنها نیست و هر چقدر هم که ظالم باشند، تقصیر آنها نیست!

آنها فراموش کرده اند که وقتی زمین هایشان به مزرعه تبدیل می شود، این مزارع حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده آنهاست. به نظر می رسد شهرهایی که بخش اعظم توسعه خود را مدیون روستاها بوده و هنوز هم مدیون آنها هستند، خود را برتر می پندارند که اغلب آن را می شناسند و به آن می بالند.

کافی است تاریخ خودشان را بخوانید و ببینید در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و حتی آفریقا در آن زمان در چه سطحی از تمدن بودند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و ظهور استعمار و غارت، تمامی امتیازات کشورهای مسلط به نفع اروپا-آمریکا از جمله قتل، زندان و تبعید مصادره شده و مردم به ویژه کشورهای عقب مانده عقب نگه داشته شد. با آموزش غلط آنها باغبان هستند و دیگران جنگلبان. ای کاش فورستر که از نظر بورل و افکارش قطعا موجودی جنگلی است که خودش لایق بهتری است. بیچاره هایی که بی دلیل از آنها حمایت می کنند و به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند و زندگی طبقه پایین در آن کشورها را به زندگی در کشور خودشان ترجیح می دهند.

6565

دکمه بازگشت به بالا