جامعه و خانواده

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

در هفته‌های اخیر، پذیرش در بیمارستان‌های ناشی از کرونا در 12 استان افزایش چشمگیری داشته است، در حالی که موارد مثبت در 14 استان کاهش یافته است.

به گزارش دنیای 77، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم فروردین ماه سال 1400 منطبق با هفته صد و دوازدهم اپیدمی در کشور، نشان می دهد که تعداد بیماران سرپایی مثبت در کشور شناسایی شده است. ماه گذشته هفته 20686 بود، تعداد بستری های جدید در هفته گذشته 3046 نفر بود. تعداد فوتی های جدید در هفته گذشته 282 نفر بود.

همچنین در هفته‌های اخیر در ۱۲ استان یزد، بوشهر، همدان، مرکزی، لرستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل تعداد مبتلایان به کرونا افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

بررسی روند اپیدمی در تمام استان های کشور در 112 هفته اپیدمی کرونا

تهران

در استان تهران در هفته‌های اخیر تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 941 نفر، تعداد بستری‌های جدید در بیمارستان‌ها 532 نفر و فوت‌های جدید 71 نفر بوده است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

همچنین در هفته های اخیر در استان در تهران، پذیرش در بیمارستان ها به شدت افزایش یافته و مرگ و میر در استان تهران افزایش یافته است. تعداد پذیرش در بیمارستان ها از میانگین کشوری بالاتر رفته و میزان مرگ و میر از میانگین کشوری فراتر رفته است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در استان تثبیت شده است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در بیمارستان ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان ها تثبیت شده و تعداد قربانیان در استان افزایش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

بوشهر

میزان پذیرش در بیمارستان ها افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. میزان ابتلا بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در بیمارستان ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بستری‌های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

عیلام

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان اندکی افزایش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

مرکزی

در هفته‌های اخیر، پذیرش در بیمارستان‌ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی‌ها در استان ثابت مانده است. میزان بروز بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

چهارمحال و بختیاری

تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

کهگیلایه و بویراحمد

در هفته های اخیر، تعداد بستری ها و مرگ و میرهای ثابت در بیمارستان ها کاهش یافته است. تعداد بستری‌های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

کرمان

در هفته های اخیر، میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان تثبیت شده است. تعداد بستری‌های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

گیلان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. میزان پذیرش در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

لرستان

میزان پذیرش در بیمارستان ها افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. تعداد بستری‌های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

خراسان رجوی

روند بستری شدن در بیمارستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تعداد قربانیان ثابت مانده است. تعداد بستری ها و مرگ و میرهای استان در کشور متوسط ​​است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

مازندران

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌های بیمارستانی تثبیت شده و تعداد فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان در کشور متوسط ​​و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

سمنان

پذیرش در بیمارستان ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و مرگ و میر در استان تثبیت شده است. میزان بستری در بیمارستان در کشور متوسط ​​و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر، میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان تثبیت شده است. تعداد بستری های بیمارستانی در کشور و میانگین مرگ و میر در استان.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

کرمانشاه

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

مردم

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان ها تثبیت شده و تعداد قربانیان در استان افزایش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان در کشور متوسط ​​است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

آذربایجان غربی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان در کشور متوسط ​​است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

هرمزگان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌های بیمارستانی افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر در استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

فارس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در بیمارستان ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

اصفهان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در بیمارستان ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

اردبیل

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان به طور قابل توجهی افزایش یافته و مرگ و میر کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

گلستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت و بستری ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​بوده است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

جانجان

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان تثبیت شده و مرگ و میرها تا حدودی افزایش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

البرز

در هفته‌های اخیر، پذیرش ساکن بیمارستان‌ها و میزان مرگ و میر در استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

خوزستان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان افزایش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

کازوئین

در این هفته تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی های ثابت در بیمارستان های استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

سیستان و بلوچستان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. میزان مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

به گزارش دنیای 77، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی هفته های اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش یا رکود پذیرش در بیمارستان های ۲۵ استان کشور منتشر شده است. همچنین در هفته‌های اخیر تعداد فوتی‌های مثبت در 14 استان کاهش یافته است.

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

افزایش بسترهای کرونا یا رکود / فوت در تهران در ۲۵ استان

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا