عمومی

استان فارس در جایگاه سوم کمترین نرخ بیکاری در کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

استان فارس در جایگاه سوم کمترین نرخ بیکاری در کشور - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، عبدالحمید سنگی با اشاره به اشتغال و بیکاری از مبانی اقتصاد هر کشوری گفت: افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه جامعه محسوب می شود.

وی نرخ بیکاری را شاخصی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: طرح بررسی نیروی کار شاخص های نیروی کار را به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن را در سطح کشور و استان ها برآورد می کند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه رجی نیرو ادامه دارد: این پروژه برای اولین بار در سال 2005 شروع شد و از آن زمان در اواسط هر فصل اجرا می شود.

سنگی روند تغییر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی سالانه کشور برای جمعیت 15 سال به بالا 90 تا 99 سال و نرخ مشارکت اقتصادی سالانه در استان فارس را تشریح کرد: با احتساب نرخ مشارکت. از سال 1390 تا 1399 1 درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای پنجمین سال متوالی در سال 1399 نرخ بیکاری در کشور کمتر از میانگین بوده است. همچنین نرخ بیکاری استان سال ها از سال 90 تا 99 روند نزولی دارد و از 18.5 درصد در سال 1390 به 7.7 درصد در سال 1399 کاهش یافته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه رجی فارس افزود: در سال 1399 نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور به ترتیب معادل 38.1 درصد و 41.3 درصد بوده و نرخ بیکاری استان (7.7 درصد) 1.9 درصد (9.7 درصد) کمتر از نرخ بیکاری کشور بوده است.

سنگی خاطرنشان کرد: با بررسی وضعیت نرخ بیکاری در 31 استان کشور در سال 1399 مشخص شد که کمترین نرخ بیکاری در سال 1378 مربوط به نرخ بیکاری 6.2 درصدی در استان خراسان رجوی و به ترتیب بالاترین نرخ بیکاری بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری 15.2 درصد و استان فارس دهمین پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان ها به خود اختصاص داده اند.

وی می گوید: با بررسی وضعیت نرخ مشارکت در 31 استان کشور در سال 1399 مشاهده می شود که بیشترین نرخ مشارکت در سال جاری مربوط به استان هرمزگان با 49 درصد نرخ مشارکت و کمترین میزان مشارکت مربوط به سیستان است. و نرخ مشارکت در استان بلوچستان 33 است. در بین استان های دارای بیشترین میزان مشارکت رتبه هشتم و فارس رتبه 25 را دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه رجی فارس همچنین به شاخص های کلیدی بازار کار استان در تابستان 1400 اشاره می کند و می گوید: در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور به ترتیب 36.7 و 41.1 درصد است و نرخ بیکاری کمتر است. نسبت به استان (6.4 درصد).

به گفته سنگی بررسی نرخ بیکاری در 31 استان کشور در تابستان 1400 نشان داد که کمترین نرخ بیکاری در تابستان 1400 مربوط به استان قزوین با نرخ بیکاری 6.2 درصد و حداکثر نرخ بیکاری بوده است. نرخ یک نرخ بیکاری مربوط به استان هرمزگان 18 است. استان 2 درصد فارس در بین استان های دارای کمترین نرخ بیکاری رتبه سوم را دارد.

مسئولان استان فارس یادآور می شوند: با بررسی نرخ مشارکت در 31 استان کشور در تابستان سال 1400 مشخص شد که بیشترین میزان مشارکت در این مدت مربوط به استان یزد با 48.5 درصد مشارکت و کمترین میزان مشارکت مربوط به مربوط به استان فارس در بین استان های دارای بیشترین میزان مشارکت در رتبه 27 قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا